جیگر مادر و بابا
X

جیگر مادر و بابا حذف شد!


متأسفم که،

آنچه هستم را

مدیون انسان های خوب زندگی ام نیستم؛

بلکه بدهکار انسان نماهایی هستم که

«چگونه نبودن» را به من آموختند..!